Whatsapp IconPhone Icon

Terms & Conditions

Terms & Conditions Gobsmacked® creative agency

- SEE BELOW FOR ENGLISH -

Algemene voorwaarden Gobsmacked BV en haar officiële handelsnaam: Gobsmacked®

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Identiteit van Gobsmacked

Artikel 3. Algemene bepalingen

Artikel 4. Het aanbod

Artikel 5. De Overeenkomst

Artikel 6. Ontbinding en opzegtermijnen

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Artikel 8. Overmacht

Artikel 9. Klachten en garantie

Artikel 10. Honorarium

Artikel 11. Betaling en facturering

Artikel 12. Overdracht

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 14. Meerwerk

Artikel 15. Intellectueel eigendom

Artikel 16. Geheimhouding

Artikel 17. Toepasselijk recht en forum

Artikel 18. Survival

Artikel 19. Aanpassingen

Artikel 20. Wijziging of aanvulling

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Gobsmacked: de onderneming Gobsmacked, zoals omschreven in artikel 2, waarmee de individuele Overeenkomst van opdracht, het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van digitale inhoud en diensten is aangegaan;

2. Wederpartij: De opdrachtgever waarmee Gobsmacked een Overeenkomst heeft gesloten;

3. Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming tussen Gobsmacked en Wederpartij;

4. Product: hetgeen door Gobsmacked is gecreëerd ter uitvoering van de Overeenkomst met Wederpartij, waaronder onder andere videoproducties;

5. Schriftelijk(e): per e-mail, per fax, per post of via een fysiek document;

6. Derde(n): personen die niet bij de Overeenkomst betrokken zijn.

Artikel 2. Identiteit van Gobsmacked

Gobsmacked BV

Gorterplaats 16 a

6531 HZ Nijmegen

57388741

Artikel 3. Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (toekomstige) (rechts)handelingen van Gobsmacked en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Gobsmacked en Wederpartij.

2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

6. Gobsmacked kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

7. Gobsmacked is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

8. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten.

Artikel 4. Het aanbod

1. Het aanbod heeft een beperkte geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Gobsmacked gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten en digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Gobsmacked niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Gobsmacked behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Gobsmacked weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

3. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen.

Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.

4. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Wederpartij aan Gobsmacked het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

5. Wederpartij verkrijgt enkel het gebruiksrecht over de resultaten, voor zover de resultaten samenhangen met de exclusief daartoe gesloten Overeenkomst met Gobsmacked. Het is Wederpartij uitdrukkelijk verboden de resultaten langer of breder te gebruiken dan de onderliggende Overeenkomst toelaat, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

6. Indien Wederpartij handelt in strijd met lid 5 van dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Gobsmacked op schadevergoeding.

Artikel 6. Ontbinding en opzegtermijnen

1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Gobsmacked het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

2. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht of op initiatief van Wederpartij, heeft Gobsmacked recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen, tenzij de reden voor beëindiging in risicosfeer van Gobsmacked ligt.

3. Opzegging van een Overeenkomst geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand indien de Overeenkomst binnen het eerste loopjaar van de Overeenkomst wordt opgezegd. In het tweede loopjaar van de Overeenkomst moet een opzeggingstermijn van 2 (twee) maanden in acht worden genomen. Vanaf het Derde loopjaar van de Overeenkomst bedraagt de in acht te nemen opzeggingstermijn 6 (zes) maanden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Gobsmacked is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Gobsmacked voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gobsmacked.

2. Indien Gobsmacked toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Gobsmacked beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).

3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.

4. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden.

5. Onder directe schade wordt verstaan:

a. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Gobsmacked aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;

b. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

c. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.

6. Wederpartij vrijwaart Gobsmacked voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Gobsmacked meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Gobsmacked vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

8. Gobsmacked is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in

art. 6:76 BW.

9. Gobsmacked is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gobsmacked is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 8. Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Gobsmacked in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Gobsmacked kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Gobsmacked onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Gobsmacked kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van Derden, stroomstoringen, weersomstandigheden, kwijtraken digitale inhoud en het defect gaan van apparatuur waarmee de werkzaamheden worden verricht.

2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Gobsmacked niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang Gobsmacked niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Gobsmacked is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Gobsmacked als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 9. Klachten en garantie

1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Gobsmacked terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.

2. De Wederpartij dient Gobsmacked in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Gobsmacked is gemeld, wordt het geleverde geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, indien Wederpartij handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

5. Gobsmacked kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Artikel 10. Honorarium

1. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

2. Gobsmacked behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

3. Gobsmacked brengt een reistijd- reiskostenvergoeding in rekening. Reistijd wordt aan de Wederpartij doorberekend tegen het geldende en/of overeengekomen uurtarief. De reiskostenvergoeding wordt gebaseerd op €0.28,- per gereden kilometer. Bij overige gemaakte reiskosten (waaronder vliegkosten) worden de daadwerkelijk kosten in rekening gebracht.

4. Gobsmacked brengt een onkostenvergoeding in rekening voor gemaakte onkosten.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gobsmacked niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.

6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 11. Betaling en facturering

1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

2. Gobsmacked kan te allen tijde een aanbetaling verlangen van de Wederpartij alvorens over te gaan tot uitvoering van zijn verplichtingen krachtens de tussen partijen gesloten Overeenkomst. In alle gevallen wordt 50% van het factuurbedrag voor de start van de productie in rekening gebracht en dient te worden voldaan. Alle overige kosten die dan nog open staan zullen voor oplevering van het eindresultaat in rekening worden gebracht. Betaling dient te zijn voldaan voor aanvang van het project en voor oplevering van het door Gobsmacked geproduceerde.

3. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten, indien Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Gobsmacked gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Gobsmacked gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Gobsmacked op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Gobsmacked direct opeisbaar.

6. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12. Overdracht

1. Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van het geleverde gaat eerst op Wederpartij over wanneer al het door Wederpartij aan Gobsmacked. uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, volledig is voldaan.

2. Gobsmacked zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het geleverde. Wederpartij zal aan Gobsmacked alle medewerking verlenen teneinde Gobsmacked in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het geleverde.

3. De eigendom van alle door Gobsmacked aan Wederpartij verkochte en geleverde diensten/digitale inhoud blijft bij Gobsmacked zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of

gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Wederpartij de vorderingen van Gobsmacked wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

Artikel 14. Meerwerk

1. Indien Gobsmacked op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Gobsmacked. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

2. Een Schriftelijke instemming van Wederpartij is niet vereist indien het meerwerk 10% extra bedraagt boven het geoffreerde bedrag. Deze marge wordt geacht binnen de inschatting te vallen.

3. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

4. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Gobsmacked Wederpartij altijd tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Gobsmacked verleende diensten rusten bij Gobsmacked. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.

2. De door Gobsmacked verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het - al dan niet na bewerking - integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging

Schriftelijk door Gobsmacked is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Gobsmacked.

3. Gobsmacked behoudt het recht de vergaarde kennis en resultaten die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.

4. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden.

5. Gobsmacked heeft het recht om haar handelsnaam en beeldmerk te tonen aan het eind van iedere op te leveren Product.

6. Wederpartij vrijwaart Gobsmacked voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

7. Indien Gobsmacked auteursrecht heeft op een in opdracht van Wederpartij gemaakt portret, dan geeft Wederpartij

Gobsmacked toestemming om het werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op het portretrecht van de Wederpartij.

8. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Gobsmacked op schadevergoeding.

Artikel 16. Geheimhouding

1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door een der partijen is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien de Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Gobsmacked een direct opeisbare boete van 20.000,- (twintigduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Gobsmacked, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forum

1. Op Overeenkomsten tussen Gobsmacked en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, betrekking hebbende op een Overeenkomst of op de uitvoering van de Overeenkomst tussen de Wederpartij en, Gobsmacked die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen is Gobsmacked gevestigd.

Artikel 18. Survival

1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 7 (Aansprakelijkheid), artikel 16 (Intellectueel eigendom), artikel 17 (Geheimhouding), artikel 18 (Toepasselijk recht en forum) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 19. Aanpassingen

1. Gobsmacked biedt ruimte voor één aanpassingsronde. Na het versturen van het Product dienen eventuele op - of aanmerkingen duidelijk Schriftelijk te worden gecommuniceerd met Gobsmacked. Hierna ontvangt de Wederpartij het Product met de aanpassingen. Wanneer de Wederpartij dan nieuwe op- of aanmerkingen heeft worden deze apart gefactureerd aan de hand van de gemaakte uren.

Artikel 20. Wijziging of aanvulling

1. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2. Gobsmacked is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Gobsmacked Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.

3. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.

ENGLISH VERSION:

Terms Gobsmacked BV

Article 1. Definitions

Article 2. Identity of Gobsmacked

Article 3. General terms

Article 4. The offer

Article 5. The Agreement

Article 6. Dissolution and notice periods

Article 7. Liability

Article 8. Force majeure

Article 9. Complaints and warranty

Article 10. Fees

Article 11. Payment and invoicing

Article 12. Assignment

Article 13. Retention

Article 14. Additional work

Article 15. Intellectual property

Article 16. Confidentiality

Article 17. Applicable law and forum

Article 18. Survival

Article 19. Adjustments

Article 20. Changes or additions

Article 1. Definitions

In these general terms and conditions the following terms have the following meanings:

1. Gobsmacked: The Gobsmacked company, as described in Article 2, with which the individual Contract for Services, the performance of work and / or the supply of digital content and services has entered into;

2. Counterparty: The client with which Gobsmacked has concluded an Agreement;

3. Agreement: any consensus between Gobsmacked and Counterparty;

4. Product: that which has been created by Gobsmacked for the implementation of the Agreement with Counterparty, including video productions;

5. In writing: by e-mail, by fax, by post or by means of a physical document;

6. Third party (s): persons not involved in the Agreement.

Article 2. Identity of Gobsmacked

Gobsmacked BV

Gorterplaats 16 a

6531 HZ Nijmegen

57388741

Article 3. General terms

1. and conditions These general terms and conditions apply to every offer and all (future) (legal) actions of Gobsmacked and to any establishment Agreement between Gobsmacked and Counterparty.

2. If the Agreement is concluded electronically, contrary to the previous paragraph and before the Agreement is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available to Counterparty electronically in such a way that Counterparty can easily do this. are stored on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, it will be indicated before the Agreement is concluded where the general terms and conditions can be inspected electronically and that they will be sent free of charge electronically or otherwise at the request of the Counterparty.

3. Unless explicitly agreed otherwise In writing, the applicability of other general terms and conditions is excluded.

4. Deviations or additions to these general terms and conditions are only valid if they have been explicitly agreed In writing.

5. If and insofar as any provision of these general terms and conditions cannot be invoked on the grounds of reasonableness

and fairness or the unreasonably onerous nature, the relevant provision will in any case have an as much as possible Corresponding meaning in terms of content and scope, so that they can be invoked.

6. Gobsmacked cannot guarantee that the work performed by it will always achieve the result desired by Counterparty. The accepted assignment leads to a best efforts obligation and not a result obligation.

7. Gobsmacked is entitled to engage Third parties for the implementation of the Agreement.

8. The operation of art. 7: 404 and / or 7: 407 paragraph 2 BW is / are excluded.

Article 4. The offer

1. The offer has a limited period of validity of a maximum of 30 days, unless agreed otherwise In writing.

2. The offer contains a complete and accurate description of the services and digital content offered. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by Counterparty. If Gobsmacked uses images, they are a true representation of the services and digital content offered. Obvious mistakes or errors regarding, for example, amounts displayed do not bind Gobsmacked.

Article 5. The Agreement

1. The Agreement is concluded at the moment of acceptance by the Counterparty of the offer and compliance with the corresponding conditions.

2. Gobsmacked reserves the right not to implement a concluded Agreement, for example if it has reasonable doubts or information that the Counterparty will not (be able to) meet its (financial) obligations. If Gobsmacked refuses, it will notify Counterparty In writing of the refusal within a reasonable period after the conclusion of the Agreement.

3. Agreed delivery terms are always indicative terms. The terms for delivery / completion are not strict deadlines. Exceeding a term therefore does not entitle Counterparty to compensation.

4. For the duration of the Agreement, Counterparty grants Gobsmacked the exclusive right to carry out the assigned assignment.

5. Counterparty only obtains the right of use over the results, insofar as the results are related to the exclusively concluded Agreement with Gobsmacked. Counterparty is expressly prohibited from using the results for longer or more widely than the underlying Agreement allows, unless agreed otherwise In writing.

6. If the Counterparty acts contrary to paragraph 5 of this article, the Counterparty will owe an immediately payable penalty amounting to the amount stipulated for that Agreement, without prejudice to Gobsmacked's right to compensation.

Article 6. Dissolution and notice periods

1. If Counterparty does not, not timely or not properly fulfill one or more of its obligations, is declared bankrupt, applies for (provisional) suspension of payments and / or postponement of payment, proceeds to liquidate its company, as well as when all or part of its assets are seized, Gobsmacked has the right to suspend the execution of the Agreement or to terminate and / or dissolve the Agreement by operation of law and without prior notice of default in whole or in part by a written statement, all this at its discretion and always with retention of any right to compensation of costs, damage and interest.

2. If the Agreement ends on the basis of force majeure or on the initiative of Counterparty, Gobsmacked is entitled to payment for the hours already worked or investments made at the time of the termination of the Agreement, unless the reason for termination lies within Gobsmacked's risk sphere.

3. Termination of an Agreement takes place In writing and with due observance of a notice period of 1 (one) month if the Agreement is terminated within the first term of the Agreement. In the second year of the Agreement, a notice period of 2 (two) months must be observed. From the third term of the Agreement, the notice period to be observed is 6 (six) months.

Article 7. Liability

1. Gobsmacked is not liable for indirect and direct damage. Not excluded is Gobsmacked's liability for damage resulting from intent or deliberate recklessness on the part of Gobsmacked.

2. If Gobsmacked is nevertheless liable for direct damage, Gobsmacked's total liability will be limited to compensation for damage up to a maximum of the amount of the fee stipulated for that Agreement (excluding VAT).

3. The amount of the compensation will never exceed the amount paid out by the liability insurance .

4. If the Agreement is a continuing performance agreement with a term of more than six months, the fee

stipulated for that Agreement will be set at the total of payments (excluding VAT) of the past six months.

5. Direct damage is understood to mean:

a. Reasonable costs that Counterparty would have to incur to have Gobsmacked's performance comply with the Agreement; however, this replacement damage will not be compensated if the Agreement is dissolved by or at the request of Counterparty;

b. Reasonable costs incurred to determine the cause and extent of the damage insofar as the determination relates to damage within the meaning of these terms and conditions;

c. Reasonable costs incurred to prevent or limit damage insofar as the Counterparty demonstrates that these costs have resulted in limitation of damage within the meaning of these terms and conditions.

6. Counterparty indemnifies Gobsmacked against any claims from Third Parties that suffer damage in connection with the performance of the Agreement.

7. A condition for any right to compensation to arise is always that the Counterparty reports the damage to Gobsmacked In writing as soon as possible after it has arisen. Any claim for compensation against Gobsmacked expires by the mere lapse of 12 (twelve) months after the claim arose.

8. Gobsmacked is not liable for damage caused by auxiliary persons as referred to in art. 6:76 BW.

9. Gobsmacked is not liable for damage, of whatever nature, because Gobsmacked has assumed incorrect and / or incomplete information provided by Counterparty.

Article 8. Force majeure

1. In addition to the provisions of Article 6:75 of the Dutch Civil Code, a shortcoming by Gobsmacked in the fulfillment of any obligation towards Counterparty cannot be attributed to Gobsmacked in the event of a circumstance independent of Gobsmacked's will, as a result of which the fulfillment of its obligations towards Counterparty is wholly or partially prevented or as a result of which the fulfillment of its obligations cannot reasonably be expected of Gobsmacked. These circumstances also include non-performance by Third Parties, power failures, weather conditions, loss of digital content and the breakdown of equipment with which the work is carried out.

2. If a situation as referred to in paragraph 1 of this article arises as a result of which Gobsmacked cannot fulfill its obligations towards Counterparty, those obligations will be suspended as long as Gobsmacked cannot meet its obligations. If the situation referred to in the previous sentence has lasted 30 (thirty) calendar days, both Parties have the right to dissolve the Agreement In writing in whole or in part. In that case Gobsmacked is not obliged to pay compensation

Article 9. Complaints and warranty

1. Counterparty can no longer invoke a defect in the performance if it has not protested to Gobsmacked within 2 (two) months after it discovered or reasonably should have discovered the defect. If there is a visible defect on delivery, a period of 48 (forty eight) hours applies.

2. Counterparty must in any case give Gobsmacked 4 (four) weeks to resolve the complaint in mutual consultation.

3. If a complaint is not reported to Gobsmacked within the periods stated in the previous paragraphs, the delivered goods are deemed to comply with the Agreement and to function in accordance with the Agreement.

4. Complaints do not suspend Counterparty's payment obligation if Counterparty acts in the exercise of its profession or business.

5. Gobsmacked cannot guarantee that the work performed by it will always achieve the result desired by Counterparty. The accepted assignment leads to a best efforts obligation and not a result obligation.

Article 10. Fees

1. All amounts are in euros and exclusive of turnover tax and other levies imposed by the government unless otherwise agreed.

2. Gobsmacked reserves the right to apply an inflation correction once a year.

3. Gobsmacked charges a travel time and travel allowance. Travel time will be charged to Counterparty at the current and/or agreed hourly rate. The travel allowance is based on € 0.28 per kilometer driven. The actual costs will be charged for other travel costs incurred (including flight costs).

4. Gobsmacked charges an expense allowance for expenses incurred.

5. A composite quotation does not oblige Gobsmacked to perform part of the assignment for a corresponding part of the stated amount.

6. Discounts and quoted amounts do not automatically apply to future assignments.

Article 11. Payment and invoicing

1. Unless otherwise specified in the Agreement or additional conditions, the amounts owed by Counterparty must be paid within 14 (fourteen) days after the invoice date.

2. Gobsmacked may at all times require a down payment from Counterparty before proceeding to fulfill its obligations under the Agreement concluded between the parties. In all cases, 50% of the invoice amount will be charged before the start of production and must be paid. All other costs that are still outstanding will be charged before delivery of the end result. Payment must be made before the start of the project and before delivery of the goods produced by Gobsmacked.

3. Counterparty's right of suspension and the right of set-off are excluded if Counterparty is acting in the exercise of a profession or business.

4. If Counterparty does not fulfill its payment obligation (s) on time, Gobsmacked will inform Gobsmacked of the late payment and Counterparty will be granted a period of 7 (seven) days to still fulfill its payment obligations. After non-payment within this seven-day period, Counterparty is in default and therefore also owes the statutory interest on the amount owed. In addition, Gobsmacked is entitled to charge the extrajudicial collection costs incurred by it.

5. In the event of (reasonable prospect of) bankruptcy, liquidation or suspension of payments or a debt rescheduling in the context of the WSNP, the claims of Gobsmacked on Counterparty and the obligations of Counterparty towards Gobsmacked are immediately due and payable.

6. Payments made by the Counterparty always serve to settle in the first place all interest and costs owed, in the second place of due and payable invoices that have been outstanding the longest, even if the Counterparty indicates that the payment relates to a later invoice.

Article 12. Assignment

1. Rights of a party under this Agreement cannot be transferred without the prior written consent of Counterparty. This provision applies as a clause with property law effect as referred to in Article 3:83 paragraph 2 of the Dutch Civil Code.

Article 13. Retention

1. title Ownership of the delivered goods will only pass to Counterparty when all that has been transferred by Counterparty to Gobsmacked. due in respect of deliveries or work has been paid in full.

2. Gobsmacked will, where appropriate, be entitled to unhindered access to the delivered goods. Counterparty will cooperate fully with Gobsmacked in order to give Gobsmacked the opportunity to exercise the retention of title included in paragraph 1 by taking back the delivered goods.

3. The ownership of all services / digital content sold and delivered by Gobsmacked to Counterparty remains with Gobsmacked as long as Counterparty has not paid claims under the Agreement or earlier or later similar Agreements, as long as Counterparty has performed the work performed or to be performed under this or similar Agreements. has not yet paid and as long as Counterparty has not yet paid the claims of Gobsmacked due to failure to comply with such obligations, including claims with regard to fines, interest and costs, all this as referred to in Article 3:92 of the Dutch Civil Code.

Article 14. Additional work

1. If Gobsmacked, at the request of Counterparty or at its own request, with the prior written consent of Counterparty, has performed work or other performances that fall outside the content or scope of the Agreement, these activities or performances will be reimbursed by Counterparty in accordance with the usual Gobsmacked rates. Counterparty is never obliged to comply with such a request and may require a separate Written Agreement to be concluded for this.

2. Written consent from Counterparty is not required if the additional work amounts to 10% extra above the offered amount. This margin is considered to fall within the estimate.

3. Counterparty accepts that the agreed objectives and expectations may be influenced by work or performances as referred to in paragraph 1 of this article.

4. Insofar as a fixed amount has been agreed for the service, Gobsmacked will always inform Counterparty In writing in advance about the financial consequences of the additional work.

Article 15. Intellectual property

1. All intellectual property rights relating to and / or the result of the services provided by Gobsmacked rest with Gobsmacked. Counterparty will only acquire the non-exclusive rights of use that are expressly granted by these terms and conditions and by law. Any other or further right of Counterparty is excluded.

2. The documents provided by Gobsmacked to Counterparty are exclusively intended to be used by Counterparty. Counterparty is not permitted to disclose and / or reproduce information obtained in any form whatsoever. This includes, among other things, editing, selling, making available, distributing and - whether or not after editing - integration into networks, except that such disclosure and / or duplication is permitted In writing by Gobsmacked and / or such disclosure and / or duplication ensues from the nature of the Agreement with Gobsmacked.

3. Gobsmacked reserves the right to use the knowledge and results obtained during the execution of the work for other purposes, insofar as no confidential information from Counterparty is provided to Third Parties.

4. Unless otherwise agreed, Counterparty is not authorized to grant sub-licenses to Third Parties.

5. Gobsmacked has the right to display its trade name and logo at the end of each Product to be delivered.

6. Counterparty indemnifies Gobsmacked against the claims of Third Parties regarding intellectual property rights.

7. If Gobsmacked has copyright on a portrait commissioned by Counterparty, Counterparty will give Gobsmacked permission to make the work public. This disclosure is therefore not an infringement of Counterparty's portrait right.

8. If Counterparty acts contrary to this article, Counterparty will owe an immediately due and payable penalty amounting to three times the amount stipulated for that Agreement, without prejudice to Gobsmacked's right to compensation.

Article 16. Confidentiality

1. confidentiality of all confidential information that the parties have obtained from each other within the framework of the Agreement is mandatory for the parties. Information is confidential if this has been communicated by one of the parties or if this reasonably arises from the nature of the information.

2. If Counterparty violates paragraph 1 of this provision, Counterparty, regardless of whether the violation can be attributed to Counterparty and without prior notice of default or legal proceedings, will owe Gobsmacked an immediately payable fine of 20,000 (twenty thousand) euros for each violation. without there having to be any form of damage, without prejudice to Gobsmacked's other rights, including its right to claim compensation in addition to the fine.

Article 17. Applicable law and forum

1. Agreements between Gobsmacked and Counterparty to which these general terms and conditions apply are exclusively governed by Dutch law.

2. All disputes relating to an Agreement or the performance of the Agreement between Counterparty and Gobsmacked that cannot be resolved by mutual agreement will be submitted to the competent court in the jurisdiction in which Gobsmacked is located.

Article 18. Survival

1. The provisions of the general terms and conditions and the Agreement which purport to maintain their validity after termination of the Agreement, including but not limited to Article 7 (Liability), Article 16 (Intellectual Property), Article 17 (Confidentiality), Article 18 (Applicable law and forum) and this provision (Survival) will remain in full force after termination of the Agreement.

Article 19. Adjustments

1. Gobsmacked offers room for one adjustment round. After sending the Product, any comments or remarks must be clearly communicated In writing to Gobsmacked. After this, Counterparty will receive the Product with the adjustments. If Counterparty then has new comments or comments, these will be invoiced separately on the basis of the hours worked.

Article 20. Changes or additions

1. If a provision of the general terms and conditions or an Agreement proves to be invalid or destroyed, this will not affect the validity of the entire general terms and conditions or Agreement. The parties will enter into consultations in order to agree on a new provision to replace the invalid or nullified provision, whereby the purpose and purport of the invalid or nullified provision will be taken into account as much as possible.

2. Gobsmacked is entitled to unilaterally amend or supplement these general terms and conditions. In that case, Gobsmacked will inform Counterparty in a timely manner of the changes or additions.

3. There will be a minimum of 30 (thirty) days between this notification and the entry into force of the amended or supplemented conditions.

Download Terms & Conditions